adidas Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούνται από τα ακόλουθα κεφάλαια: 1. Εισαγωγή, 2.Όροι αγοράς, 3. Χρήση του Ιστοτόπου και 4. Διάφορα, καθώς και πολιτική, το σύνολο των όρων ή έγγραφο στο οποίο ένας σύνδεσμος έχει παρασχεθεί στο παρόν (συνολικά «Όροι και προϋποθέσεις»).

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

http://www.adidas.gr/ (O «Ιστότοπος») διαχειρίζεται από ή για λογαριασμό της adidas, Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Ολλανδία. Εάν υποβάλετε μια παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου αυτού, μετά την επιβεβαίωση ότι η εν λόγω παραγγελία έγινε αποδεκτή, θα εκτελεστεί μια σύμβαση πώλησης μεταξύ εσάς και της adidas Hellas A.E., Λεωφ. Βουλιαγμένης 112 & Ζαμανού 1, Γλυφάδα, Αθήνα, 16674, Ελλάδα, η οποία θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και συγκεκριμένα από τους Όρους Αγοράς που αναφέρονται παρακάτω. (εφεξής καλούμενες «adidas/ εμείς/(ε)μάς»).

Η adidas AG είναι η μητρική εταιρεία του ομίλου adidas, η οποία περιλαμβάνει διάφορες θυγατρικές εταιρίες, μεταξύ αυτών, την adidas Hellas A.E..

2. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους Αγοράς προσεκτικά πριν παραγγείλετε Προϊόντα online από τον Ιστότοπο.

2.1 Πότε ισχύουν οι παρόντες Όροι Αγοράς;

Οι παρόντες Όροι Αγοράς ισχύουν για όλες τις προσφορές και συμβάσεις που σχετίζονται με την πώληση και την παράδοση Προϊόντων από εμάς. Με άλλα λόγια, συμφωνείτε με τους παρόντες όρους αγοράς, όταν (i) παραγγείλετε οτιδήποτε μέσω του Ιστοτόπου, (ii) παραγγείλετε οτιδήποτε σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα άμεσα συνδεδεμένη με τον Ιστότοπο ή (iii) όταν αποδέχεστε μια προσφορά από εμάς. Η απόκλιση από τους παρόντες Όρους Αγοράς είναι δυνατή μόνο εάν εγκριθεί εγγράφως από εμάς.

2.2 Προϊόντα

Διαθέτουμε διαφόρους τύπους προϊόντων. Περιλαμβάνονται προϊόντα πλήρως σχεδιασμένα και δημιουργημένα από εμάς («Τυποποιημένα Προϊόντα») – και προϊόντα τα οποία, αν και σχεδιασμένα από εμάς, μπορούν να εξατομικεύονται ή να τροποποιούνται από εσάς επιλέγοντας υλικά, χρώματα ή οποιαδήποτε άλλη εξατομίκευση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας («Εξατομικευμένα Προϊόντα»), από κοινού «Προϊόντα».

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση περιορισμένης έκδοσης ή περιορισμένης παραγωγής Προϊόντων μπορεί να ισχύουν επιπλέον περιορισμοί, όπως ο περιορισμός του αριθμού των εν λόγω Προϊόντων ανά πελάτη. Αυτοί οι πρόσθετοι περιορισμοί θα σας γνωστοποιηθούν μέσω του Ιστοτόπου.

Όλα τα Προϊόντα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι, αν και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Ιστότοπος μας αντικατοπτρίζει τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων μας, μπορεί ένα Προϊόν που εμφανίζεται στον Ιστότοπο να μην είναι πλέον διαθέσιμο προς αγορά.

Διαφορές ήσσονος σημασίας στο χρώμα και άλλες παραλλαγές των Προϊόντων είναι δυνατόν να υπάρξουν, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής λήψης των φωτογραφιών, των τεχνολογιών απεικόνισης ή για άλλους τεχνικούς λόγους. Η adidas δεν ευθύνεται για αυτές τις παραλλαγές και αποκλίσεις. Κανένα δικαίωμα δεν μπορεί να συναχθεί από τυπογραφικά λάθη, περιγραφές Προϊόντων ή πρόδηλα σφάλματα στον Ιστότοπο.

2.3 Απαιτήσεις για τη σύναψη σύμβασης με την adidas

Πρέπει να είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι για να αγοράσετε Προϊόντα μέσω του Ιστοτόπου.

Μπορείτε να παραγγείλετε μέσω του Ιστοτόπου μόνο εάν είστε καταναλωτής και όχι μεταπωλητής.

Εγγυάστε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε στην αίτηση ή την παραγγελία είναι ακριβείς και πλήρεις.

2.4 Πώς συνάπτεται ένα συμβόλαιο μαζί σας;

2.4.1 Γενικά θέματα κατάρτισης συμβάσεων

Τα παρακάτω ισχύουν για όλους τους τύπους Προϊόντων. Όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο είναι μόνο μια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με άλλα λόγια, οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά ή δεσμευτική σύμβαση. Συμφωνείτε ότι η παραγγελία σας είναι μια πρόταση για την αγορά των Προϊόντων που αναφέρονται στην παραγγελία σας.

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλλονται από εσάς υπόκεινται σε αποδοχή από εμάς. Έχουμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε μια παραγγελία εκ των προτέρων ανά πάσα στιγμή και/ή να αρνηθούμε να δεχτούμε μια παραγγελία χωρίς να παρέχουμε λόγους και χωρίς καμία ευθύνη προς εσάς ή προς τρίτους. Εάν δεν επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας εντός δέκα εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

Μπορεί να επιλέξουμε να μην δεχθούμε την παραγγελία σας κατά την κρίση μας. Παραδείγματα περιπτώσεων στις οποίες μπορεί να μην γίνει δεκτή η παραγγελία σας είναι τα εξής:

α.     Εάν τα Προϊόντα εμφανίζονται στον Ιστότοπο αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα,

β.     Εάν δεν μπορούμε να λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας,

γ.     Εάν ισχύουν περιορισμοί αποστολής για ένα Προϊόν,

δ.     Εάν το Προϊόν (τα Προϊόντα) που εμφανίζεται(-ονται) στην Εφαρμογή περιέχει(-ουν) ένα (πρόδηλο) σφάλμα, όπως μια εσφαλμένη τιμή ή εάν περιγράφεται(-ονται) εσφαλμένα,

Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούμε την (μέρος της) παραγγελία(ς) σας, θα έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την (μέρος της) παραγγελία(ς) σας χωρίς καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Μετά την ακύρωση θα σας επιστρέψουμε βεβαίως το ποσό που μας καταβλήθηκε στο πλαίσιο της ακυρωμένης παραγγελίας (ή μέρους της).

Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την παραγγελία σας μετά τη δημιουργία της σύμβασης πώλησης, τερματίζοντας έτσι τη σύμβαση πώλησης, για τους λόγους που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 2.4.1. υπό τα σημεία α έως δ. Μετά την ακύρωση θα σας επιστρέψουμε βεβαίως το ποσό που μας καταβλήθηκε στο πλαίσιο της ακυρωμένης παραγγελίας (ή μέρους της).

Η adidas έχει και διατηρεί πλήρως το δικαίωμα να αρνηθεί να αποδεχθεί οποιαδήποτε παραγγελία που γνωρίζει ή ευλόγως υποπτεύεται ότι έγινε με τη βοήθεια ή τη συμμετοχή οποιουδήποτε λογισμικού, ρομπότ, crawler, αράχνης ή άλλου αυτοματοποιημένου μέσου ή συσκευής.

2.4.2 Ειδικά θέματα κατάρτισης συμβάσεων για Τυποποιημένα Προϊόντα

Αφού υποβάλετε την παραγγελία σας, θα σας στείλουμε ένα e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας με τον αριθμό της παραγγελίας σας και λεπτομέρειες σχετικά με τα Τυποποιημένα Προϊόντα που έχετε προτείνει να αγοράσετε και λεπτομέρειες για οποιαδήποτε υπηρεσία παράδοσης. Η αποδοχή της παραγγελίας σας και η κατάρτιση σύμβασης πώλησης των Τυποποιημένων Προϊόντων μεταξύ εσάς και εμάς δεν θα πραγματοποιηθεί έως ότου:

α.   λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς ότι τα τυποποιημένα Προϊόντα έχουν αποσταλεί σε σας από την αποθήκη μας, ή

β.   λάβετε επιβεβαίωση από τον μεταφορέα ότι τα Τυποποιημένα Προϊόντα είναι έτοιμα για να τα παραλάβετε αν έχετε επιλέξει να τα παραλάβετε από ένα γραφείο μεταφορών ή ο μεταφορέας έχει αποθηκεύσει τα Τυποποιημένα Προϊόντα στο σημείο παραλαβής.

γ. λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς ότι τα Τυποποιημένα Προϊόντα είναι έτοιμα για να τα παραλάβετε στο επιλεγμένο κατάστημα adidas, σε περίπτωση που (όπου εφαρμόζεται) έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Τυποποιημένα Προϊόντα που παραγγείλατε και πληρώσατε μέσω του Ιστοτόπου σε ένα κατάστημα adidas (Click & Collect).

Παρακαλώ σημειώστε ότι η λειτουργία
Click & Collect που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο της χώρας σας, μπορεί να μην περιλαμβάνει την επιλογή να παραγγείλετε και να πληρώσετε για το Τυποποιημένο Προϊόν στον Ιστότοπο (όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.4.2 γ), αλλά να σας δίνει τη δυνατότητα να δεσμεύσετε ένα Τυποποιημένο Προϊόν στον Ιστότοπο και στη συνέχεια να αγοράσετε και να πληρώσετε για αυτό τοπικά σε ένα κατάστημα adidas. Αυτή η κράτηση Click & Collect είναι δυνατή μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα adidas, όπως επισημαίνεται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας στον Ιστότοπο. Εάν αγοράσετε το δεσμευμένο Προϊόν, συνάπτετε  μια συμφωνία αγοράς τοπικά με τον λιανοπωλητή adidas της επιλογής σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επιστρέψετε τα Τυποποιημένα Προϊόντα μόνο στο ίδιο κατάστημα από το οποίο το αγοράσατε, με την επιφύλαξη της πολιτικής επιστροφής του εν λόγω καταστήματος. Ως εκ τούτου, οι παράγραφοι 2.13, 2.14 και 2.15 κατωτέρω δεν ισχύουν επειδή ισχύουν μόνο για την επιστροφή των Τυποποιημένων Προϊόντων που αγοράζονται μέσω του Ιστοτόπου..

2.4.3 Ειδικά θέματα κατάρτισης συμβάσεων για Εξατομικευμένα Προϊόντα

Μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας για Εξατομικευμένα Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων mi adidas), θα σας στείλουμε ένα email επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Εκτός από τις περιπτώσεις που ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2.4.1, η αποδοχή της παραγγελίας σας και η κατάρτιση σύμβασης πώλησης Εξατομικευμένων Προϊόντων μεταξύ εσάς και εμάς θα πραγματοποιηθεί όταν λάβετε το e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

2.5 Παρακράτηση της κυριότητας

Όλα τα Προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της adidas μέχρι να καταβάλετε όλα τα ποσά που μας οφείλετε στο σύνολό τους στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των εξόδων, ταχύτερων ή αργότερων παραδόσεων ή τμηματικών παραδόσεων. Απαγορεύεται η πώληση, διάθεση ή επιβάρυνση οποιουδήποτε Προϊόντος πριν περιέλθει στην αποκλειστική σας κυριότητα.

2.6 Συντήρηση Προϊόντων

Εφιστούμε την προσοχή σας στις οδηγίες πλυσίματος και συντήρησης που βρίσκονται τυπωμένες στις ετικέτες των Προϊόντων. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από εσφαλμένο χειρισμό των Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου χειρισμού αντίθετου με τις οδηγίες.

2.7 Ακύρωση Παραγγελίας

Παρά το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, είναι δυνατόν, υπό ορισμένες συνθήκες, να ακυρώσετε την παραγγελία σας για Τυποποιημένα Προϊόντα. Ανατρέξτε στην ενότητα Βοήθεια του Ιστοτόπου για περισσότερες πληροφορίες.

2.8 Τιμή

Οι αναγραφόμενες τιμές συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Οι τιμές είναι καταχωρημένες σε Ευρώ (EUR). Η adidas διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις τιμές πριν ολοκληρώσετε την υποβολή μιας παραγγελίας.

Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αλλάξουμε, να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε οποιεσδήποτε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις.

Μπορεί να χρεώσουμε έξοδα παράδοσης. Τα έξοδα παράδοσης ποικίλλουν για κάθε Προϊόν και τύπο παράδοσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο 2.12 ή μεταβείτε στην ενότητα Παράδοση του Ιστοτόπου. Οποιαδήποτε έξοδα παράδοσης θα χρεωθούν χωριστά, θα αναφερθούν αναλυτικά και θα προστεθούν στο συνολικό ποσό της παραγγελίας.

2.9 Τρόποι Πληρωμής

Παρακαλούμε ανατρέξτε στον Ιστότοπο για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.

Η adidas διατηρεί το δικαίωμα να διεξάγει ατομικό πιστωτικό έλεγχο για κάθε παραγγελία σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της adidas. Ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού, η adidas διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ορισμένους τρόπους πληρωμής.

2.10 Τιμολόγηση

Όταν επιλέγουμε ή υποχρεούμαστε από την ισχύουσα νομοθεσία να εκδώσουμε ή να καταστήσουμε διαθέσιμο ένα τιμολόγιο, διατηρούμε το δικαίωμα να εκδώσουμε ή να διαθέσουμε ηλεκτρονικά τιμολόγια και εσείς συμφωνείτε με αυτή τη μορφή τιμολόγησης.

2.11 Ειδικά θέματα εξειδικευμένων Προϊόντων

Για να διαμορφώσετε το Εξατομικευμένο Προϊόν σας και να το κάνετε προσωπικό, μπορείτε να προσθέσετε το δικό σας κείμενο. Μπορείτε να προσθέσετε το όνομά σας, να επιλέξετε έναν παίκτη και έναν αριθμό ή να είστε όσο δημιουργικοί θέλετε. Παρακαλούμε να είναι αξιοπρεπές. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε μη κόσμιες εκφράσεις και τη χρήση εμπορικών σημάτων. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται από το σύστημά μας.

Σας παρακαλούμε θερμά να μην χρησιμοποιείτε, ανεβάζετε στο διαδίκτυο, υποβάλλετε, αντιγράφετε ή δημοσιεύετε με άλλο τρόπο ονόματα, λέξεις ή φράσεις που:

  1. αποτελούν ή περιέχουν το όνομα προϊόντος, υπηρεσίας, εταιρείας, οργανισμού ή εκδήλωσης που ανήκει σε τρίτο,
  2. αποτελούν ή περιέχουν το όνομα ή το ψευδώνυμο ενός διάσημου προσώπου (ζωντανού ή κεκοιμημένου),
  3. παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν εμπορικά σήματα τρίτων ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
  4. είναι απειλητικές, υποκινούν τη βία, είναι δυσφημιστικές, άσεμνες, μεροληπτικές, εξοργιστικές, σεξουαλικού χαρακτήρα ή κατά άλλο τρόπο παράνομες, και/ή
  5. είναι κατ' άλλο τρόπο απαράδεκτες κατά την απόλυτη κρίση της adidas.

Η adidas διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε εξατομίκευση, ονόματα, λέξεις ή φράσεις (ή συνδυασμούς αυτών) που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της παραγγελίας σας. Επιπλέον, η adidas θα δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση ίση με την αξία των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν.

Σημειώστε ότι υποβάλλοντας την παραγγελία σας για τα Εξατομικευμένα Προϊόντα σας:

α.   εκπροσωπείτε και εγγυάστε ότι οποιαδήποτε ονόματα, λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιείτε, ανεβάζετε στο διαδίκτυο, υποβάλλετε, αντιγράφετε ή άλλως δημοσιοποιείτε για χρήση στο Εξατομικευμένο Προϊόν σας δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες,

β.   συμφωνείτε να αποζημιώσετε την adidas και τις θυγατρικές της εταιρείες και να διατηρήσετε την adidas και τις θυγατρικές της εταιρείες απρόσβλητες έναντι όλων των εξόδων, δαπανών, ζημιών, απωλειών και υποχρεώσεων που υπέστη η ή επιβάρυναν την adidas ή τις θυγατρικές της εταιρείες ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε ονομάτων, λέξεων ή φράσεων που χρησιμοποιήθηκαν, αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, υποβλήθηκαν, αντιγράφηκαν ή δημοσιοποιήθηκαν με άλλο τρόπο από εσάς (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στο Εξατομικευμένο Προϊόν σας),

γ.   παρέχετε στην adidas και στις θυγατρικές της εταιρείες το μη αποκλειστικό, αμετάκλητο, άνευ αμοιβής δικαίωμα το οποίο θα ισχύει παγκοσμίως και για το οποίο θα υφίσταται δικαίωμα πλήρης υπό-εξουσιοδότησης να χρησιμοποιήσει, αναπαραγάγει, γνωστοποιήσει και τροποποιήσει τα ονόματα, τις λέξεις ή φράσεις που υποβλήθηκαν από εσάς για την εκπλήρωση της παραγγελίας σας και/ή,

δ.   στον βαθμό που η παραγγελία αφορά Εξατομικευμένα Προϊόντα, δεν θα έχετε περίοδο υπαναχώρησης, δικαίωμα ανάκλησης, δικαίωμα επιστροφής ή δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 6:230p παρ. f, εδ. 1 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα).

2.12 Παράδοση

Θα παραδίδουμε στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από εσάς εντός της Ελλάδας. Η adidas δεν παραδίδει στο Άγιο Όρος, στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Νάξο, στην Πάρο και στη Σκιάθο. Μπορούμε να παραδώσουμε μόνο σε διεύθυνση οικίας ή γραφείου ή σε μια τοποθεσία παραλαβής του μεταφορέα ή στη διεύθυνση του σχετικού καταστήματος adidas, αν έχετε επιλέξει να παραλάβετε τα Προϊόντα από ένα κατάστημα adidas. Θα σας το επιβεβαιώσουμε με e-mail όταν σας ενημερώνουμε ότι τα Προϊόντα είναι έτοιμα προς παραλαβή. Εάν μια απόπειρα παράδοσης δεν είναι επιτυχής, συμφωνείτε ότι ο μεταφορέας στον οποίο έχουμε αναθέσει την παράδοση μπορεί επίσης να παραδώσει τα Προϊόντα σε μια γειτονική/κοντινή διεύθυνση ή σημείο παραλαβής, μετά την οποία παράδοση η adidas θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της να παραδώσει τα Προϊόντα. Ο μεταφορέας θα σας ειδοποιήσει για την παράδοση στη γειτονική/κοντινή διεύθυνση ή το σημείο παραλαβής.

Η αποστολή των παραγγελιών θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, χωρίς να είναι αργία στην περιοχή στην οποία βρίσκεται η αποθήκη μας. Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη τις αργίες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ή/και περιφερειακών αργιών στη χώρα διαμονής σας και στην πόλη Rieste της Γερμανίας. Οι παραδόσεις θα γίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες που δεν είναι ημέρες αργιών στη χώρα σας. Σημειώστε ότι οι αργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά χώρα και ανά έτος.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, παρακαλούμε να ελέγξετε τις προδιαγραφές για τους διάφορους τύπους παράδοσης στην ενότητα Παράδοση του Ιστοτόπου μας. Οι χρόνοι παράδοσης είναι ενδεικτικοί και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ως αυστηρές προθεσμίες. Το γεγονός και μόνο ότι έχει ξεπεραστεί ο χρόνος παράδοσης δεν σας παρέχει το δικαίωμα αποζημίωσης. Παρά ταύτα, στην απίθανη περίπτωση καθυστέρησης σε μια παράδοση Express, μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να σας επιστρέψουμε ολόκληρο το κόστος της παράδοσης Express. Σημειώστε ότι τα Εξατομικευμένα Προϊόντα έχουν διαφορετικούς χρόνους παράδοσης. Αυτό σημαίνει ότι η πλήρης παραγγελία σας από Τυποποιημένα Προϊόντα και Εξατομικευμένα Προϊόντα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να παραδοθεί. Ωστόσο, τα Εξατομικευμένα Προϊόντα mi adidas θα παραδοθούν ξεχωριστά από οποιαδήποτε άλλα Προϊόντα που μπορεί να έχετε παραγγείλει, και θα χρειαστούν κατά προσέγγιση 4/6 εβδομάδες για να παραδοθούν.

Η adidas δύναται, στο μέτρο του δυνατού, να κάνει ξεχωριστές παραδόσεις έτσι ώστε να λαμβάνετε τα Προϊόντα σας το συντομότερο δυνατό. Δεν υπάρχουν πρόσθετα έξοδα για τέτοιες ξεχωριστές παραδόσεις. Ωστόσο, σε περίπτωση που εσείς ζητήσετε να παραδώσουμε την παραγγελία σας τμηματικά, μπορεί να σας χρεώσουμε με επιπλέον έξοδα παράδοσης. Κάθε ξεχωριστή παραγγελία θα συνιστά ξεχωριστή σύμβαση πώλησης. Εάν καθυστερήσουμε να παραδώσουμε ένα τμήμα ή εάν μια ξεχωριστή παραγγελία είναι ελαττωματική, αυτό δεν θα σας δίνει το δικαίωμα να ακυρώσετε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της ξεχωριστής παραγγελίας.

Στην απίθανη περίπτωση που μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, δεν μπορούμε, δεν θα μπορούσαμε ή δεν μπορούμε πλέον να παραδώσουμε την παραγγελία σας (ή τμήμα της) και δεν είμαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή, θα έχουμε το δικαίωμα να λύσουμε τη σύμβαση πώλησης. Βεβαίως, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας επιστρέψουμε τυχόν πληρωμές που θα έχουν γίνει.

2.13 Πολιτική επιστροφών και υπαναχώρησης

Για πρακτικές πληροφορίες και τις οδηγίες για την επιστροφή των τυποποιημένων Προϊόντων παρακαλούμε δείτε στην ενότητα «Επιστροφές» του Ιστοτόπου.

Σε περίπτωση που έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση πώλησης με εμάς (και έτσι να επιστρέψετε το(τα) Τυποποιημένο(-α) Προϊόν(-τα) σας σύμφωνα με τις παραγράφους 2.14 ή 2.15, ισχύουν οι ακόλουθοι όροι.

Γνωστοποίηση απόσυρσης και επιστροφής Προϊόντων

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης θα πρέπει να ενημερώσετε εμάς (adidas Hellas A.E., στη διεύθυνση adidas Customer Service, Withdrawal Department, skr. poczt. Nr 10, ul. Targowa 73, Warsaw, 03-700, Poland) υποβάλλοντας μια σαφή δήλωση (π.χ. μια επιστολή που στέλνεται ταχυδρομικώς, με fax ή e-mail) δηλώνοντας την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα υπαναχώρησης που επισυνάπτεται ως Παράρτημα 1 στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ωστόσο, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Μπορείτε επίσης να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη ρητή δήλωση υπαναχώρησης στον Ιστότοπο μας στο https://www.contactus.adidas.com/EMEA/ContactUs?country=GR&brand=adidas&language=el. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μέσω e-mail.

Για την τήρηση των προθεσμιών υπαναχώρησης που ορίζονται στις Παραγράφους 2.14 και 2.15 θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε για το γεγονός ότι ασκείτε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας υπαναχώρησης.

Το Τυποποιημένο Προϊόν πρέπει να επιστραφεί (ακολουθώντας τις οδηγίες στον Ιστότοπο):

adidas Hellas A.E.
CDC Rieste
Hildesheimer Strasse 4-10
49597 Rieste
Γερμανία

Ο ευκολότερος και προτιμώμενος τρόπος για να επιστρέψετε τα Προϊόντα σας είναι να ακολουθήσετε τα βήματα στην ενότητα «Επιστροφές» του Ιστοτόπου, γιατί ταυτόχρονα επιστρέφονται τα Προϊόντα και ειδοποιούμαστε για την επιθυμία σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης με μία κίνηση.

Αν επιστρέψετε τα Προϊόντα σας ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες, θα επιβαρυνθούμε εμείς με τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε από τον μεταφορέα να παραλάβει το δέμα για επιστροφή, αλλά αυτό μπορεί να έχει ως να επιβαρυνθείτε με ένα επιπλέον κόστος από τον μεταφορέα. Το ισχύον επιπλέον κόστος μπορείτε να το βρείτε στον Ιστότοπο. Οι επιστροφές που δεν γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται ανωτέρω γίνονται με δική σας ευθύνη και με δικά σας έξοδα.

Θα σας ειδοποιήσουμε μέσω e-mail μόλις έχουμε λάβει και επεξεργαστεί το(τα) επιστρεφόμενο(-α) Προϊόν(-τα).

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ισχύουν ειδικές διατάξεις για Εξατομικευμένα Προϊόντα, καθώς αυτά έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εσάς. Αυτό σημαίνει ότι (χωρίς αυτό να επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας) δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές αυτών των προϊόντων στο πλαίσιο της Εγγύησης Οικειοθελούς Επιστροφής, εκτός αν έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα.

2.14 Νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να διευκρινίσετε τους λόγους.

Η περίοδος υπαναχώρησης θα είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που εσείς, ή ένα τρίτο πρόσωπο που έχει οριστεί από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχετε/είχε πάρει στην κατοχή σας/του τα Προϊόντα, ή, όπου η παραγγελία σας περιείχε πολλαπλά Προϊόντα τα οποία θα παραδοθούν χωριστά, από την παράδοση του(των) τελικού(-ών) Προϊόντος(-των) που αποτελεί(-ούν) την παραγγελία σας («Περίοδος Υπαναχώρησης»).

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε για το γεγονός ότι ασκείτε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Πρέπει να επιτρέψετε ή να υποβάλετε τα Προϊόντα αμέσως μετά, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία θα μας ενημερώσετε για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών και Υπαναχώρησης στην Παράγραφο 2.13 και σε κατάλληλη συσκευασία. Η προθεσμία αυτή θεωρείται ότι πληρείται εάν στείλετε τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής.

Εάν υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση πώλησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Υπαναχώρησης, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας (Παράγραφος 2.13) και την παρούσα Παράγραφο 2.14, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από σας, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης (υπό τον όρο ότι το(τα) επιστρεφόμενο(-α) Τυποποιημένο(-α) Προϊόν(-τα) αντιστοιχεί(-ούν) στην πλήρη παραγγελία και με την εξαίρεση οποιωνδήποτε πρόσθετων χρεώσεων που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε μια διαφορετική μέθοδο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από εμάς, εφόσον υπάρχει), το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουμε λάβει την κοινοποίηση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Για αυτή την επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής, εκτός αν κανονίσουμε μια διαφορετική μέθοδο μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε κανένα κόστος για τέτοιες επιστροφές. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή μέχρι να έχουμε παραλάβει τα επιστρεφόμενα Προϊόντα, ή έως ότου έχετε υποβάλει απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα Προϊόντα, ανάλογα με το τί έρχεται νωρίτερα.

Θα πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των Προϊόντων, εφόσον η μείωση της αξίας οφείλεται σε λανθασμένους χειρισμούς εκ μέρους σας, κατά την εξακρίβωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των Προϊόντων.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης, είτε σύμφωνα με την παράγραφο 2.14 ή την παράγραφο 2.15, για συμβάσεις σχετικά με:

παράδοση Προϊόντων που γίνονται με τις δικές σας προδιαγραφές ή που είναι σαφώς προσαρμοσμένες στις προσωπικές σας ανάγκες (Εξατομικευμένα Προϊόντα), και/ή

παράδοση Προϊόντων που δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγείας ή υγιεινής και όταν η σφραγίδα έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

2.15 Προαιρετική Εγγύηση Επιστροφής πέραν του νομίμου δικαιώματος υπαναχώρησης

Επιπροσθέτως και με την επιφύλαξη του δικαιώματός σας για υπαναχώρηση, σύμφωνα με την Παράγραφο 2.14 (και κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμιμο δικαίωμα), σας χορηγούμε μια πρόσθετη Προαιρετική Εγγύηση Επιστροφής. Αυτή σας επιτρέπει να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης, χωρίς να διευκρινίσετε τους λόγους, για επιπλέον 16 ημέρες πέραν της Περιόδου Υπαναχώρησης, με συνολική περίοδο επιστροφής 100 ημερών («Προαιρετική Περίοδος Επιστροφής»), ως συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης όσον αφορά ένα Τυποποιημένο Προϊόν.

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η Προαιρετική Περίοδος Επιστροφής δεν ισχύει για Τυποποιημένα Προϊόντα που θεωρούνται Προϊόντα hype. Τα προϊόντα hype περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στα προϊόντα Yeezy. Κατά τη διαδικασία παραγγελίας αυτών των προϊόντων hype θα σας ανακοινώσουμε ότι ισχύει η Περίοδος Υπαναχώρησης 14 ημερών.

Προσφέρουμε αυτή την Προαιρετική Εγγύηση Επιστροφής κατά τη διάρκεια της Προαιρετικής Περιόδου Επιστροφής με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής Επιστροφών και Υπαναχωρήσεων (Παράγραφος 2.13) και των ακόλουθων προϋποθέσεων.

Τα Τυποποιημένα Προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί ή να έχουν υποστεί ζημιές πέραν της συνήθους χρήσης του ελέγχου και πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία. Οι επιστροφές ειδών ένδυσης μπορούν να γίνουν δεκτές μόνο εάν η αρχική ετικέτα δεν έχει αφαιρεθεί (κανένα από τα προαναφερόμενα δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας όπως περιγράφονται παραπάνω, ιδίως τα δικαιώματα εγγύησης και το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση σύμφωνα με την Παράγραφο 2.14).

Πρέπει να παραλάβουμε το(τα) Τυποποιημένο(-α) Προϊόν(-ντα) που επιστρέφετε πριν από το τέλος της Προαιρετικής Περιόδου Επιστροφής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την επιστροφή και δεν θα δώσουμε καμία αποζημίωση στο πλαίσιο αυτής της Προαιρετικής Εγγύησης Επιστροφής για τα επιστρεφόμενα Τυποποιημένα Προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους.

Εάν υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση πώλησης κατά τη διάρκεια της Προαιρετικής Περιόδου Επιστροφής, σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας (Παράγραφος 2.13) και της παρούσας Παραγράφου 2.15, θα επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων παράδοσης (υπό τον όρο ότι το(τα) επιστρεφόμενο(-α) Τυποποιημένο(-α) Προϊόν(-ντα) αντιπροσωπεύει(-ουν) την πλήρη παραγγελία και με την εξαίρεση οποιωνδήποτε πρόσθετων χρεώσεων που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε μια διαφορετική μέθοδο παράδοσης από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρεται από εμάς, όπου υπάρχει) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του(των) Τυποποιημένου(-ων) Προϊόντος(-ων). Για αυτή την επιστροφή χρημάτων θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πραγματοποίηση της αρχικής συναλλαγής και σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε κανένα κόστος για τέτοιες επιστροφές.

2.16 Επιστροφές Εξατομικευμένων Προϊόντων

Όπως εξηγείται στην παράγραφο 2.13, δεδομένου ότι τα Εξατομικευμένα Προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων των Προϊόντων mi adidas) δημιουργούνται μόνο για εσάς, δεν δεχόμαστε επιστροφές Εξατομικευμένων Προϊόντων παρά μόνο σε περίπτωση κατασκευαστικών ελαττωμάτων. Εάν το εξατομικευμένο Προϊόν σας έχει ελάττωμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για οδηγίες επιστροφής.

2.17 Πολιτική ανταλλαγών

Δεν ανταλλάσουμε Προϊόντα. Εάν επιθυμείτε να ανταλλάξετε ένα Προϊόν, θα πρέπει να το επιστρέψετε για να σας επιστραφούν τα χρήματα και να υποβάλετε νέα παραγγελία. Η επιστροφή χρημάτων για τις επιστροφές είναι δυνατή μόνο όταν αυτές είναι σύμφωνες με την Πολιτική Επιστροφών και Υπαναχώρησης, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 2.13.

2.18 Κατεστραμμένα ή ελαττωματικά Προϊόντα

Για την adidas, η ποιότητα είναι υψίστης σημασίας. Ελέγχουμε εξονυχιστικά όλα τα Προϊόντα μας σε πραγματικές συνθήκες για να διασφαλίσουμε ότι είναι πλήρως κατάλληλα να ανταποκριθούν στις χρήσεις για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί. Είναι εξαιρετικά σπάνιο για τα Προϊόντα μας να είναι κατεστραμμένα ή ελαττωματικά. Η adidas έχει νομική υποχρέωση να διασφαλίζει ότι τα Προϊόντα μας είναι σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης.

Τα επιστρεφόμενα Προϊόντα επιθεωρούνται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας της adidas και το ποσό αγοράς επιστρέφεται εάν η ζημία είναι αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος ή απόκλισης από τις εργοστασιακές προδιαγραφές. Αναλαμβάνουμε την πλήρη επιστροφή του κόστους οποιουδήποτε ελαττωματικού Προϊόντος.

Εάν το πρόβλημα προκλήθηκε από λόγους άλλους από την ποιότητα των υλικών ή τη διαδικασία συναρμολόγησης, το αρχικό Προϊόν επιστρέφεται σε εσάς. Δεν επιστρέφονται χρήματα για Προϊόντα:

  • που αποκτήθηκαν από πηγή διαφορετική από τον Ιστότοπο,
  • που έχουν υποστεί βλάβη από κακομεταχείριση ή αμέλεια (π.χ. έκθεση σε χημικές ουσίες, καυστικές ουσίες, ανοικτή φλόγα, υψηλή θερμότητα, αιχμηρό αντικείμενο, κλπ.), και /ή
  • που έχουν υποστεί βλάβη από λανθασμένη χρήση ή άλλες δραστηριότητες εκτός του επιδιωκόμενου σκοπού (π.χ. χρήση παπουτσιών για τρέξιμο ως παπούτσια άθλησης σε γήπεδο ή υποδήματα πεζοπορίας ως μπότες εργασίας, κλπ)..

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι ο προσδόκιμος χρόνος χρήσης οποιουδήποτε Προϊόντος εξαρτάται από το άτομο που χρησιμοποιεί το Προϊόν, τις συνθήκες χρήσης και τα χαρακτηριστικά μοτίβα φθοράς του χρήστη. Τα Προϊόντα μας που καταστράφηκαν από φυσιολογική φθορά ή που έχουν υπερβεί την εύλογη διάρκεια χρήσης του Προϊόντος δεν αντικαθίστανται.

Η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μας είναι στην διάθεσή σας για να σας βοηθήσει. Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

3. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τη Χρήση του Ιστοτόπου («Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου») προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο adidas σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά Facebook και Twitter (μαζί: ο «Ιστότοπος»). Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις του Ιστοτόπου, καθώς επίσης και για το Περιεχόμενο (όπως ορίζεται παρακάτω), πληροφορίες, συστάσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται προς εσάς στον ή μέσω του Ιστοτόπου. Με την πρόσβαση στον και τη χρήση του Ιστοτόπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου στο σύνολό τους, επιπροσθέτως σε οποιονδήποτε άλλο Νόμο ή Κανονισμό που ισχύει για τον Ιστότοπο και το διαδίκτυο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου, παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως από τον Ιστότοπο.

3.1 Περιεχόμενο του Ιστοτόπου

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχων, απεικονίσεων και λογισμικού («Περιεχόμενο»), ανήκει στην adidas AG, στις θυγατρικές της εταιρίες, στους δικαιοπαρόχους ή στους παρόχους περιεχομένου της. Όλα τα στοιχεία του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του γενικού σχεδιασμού και του Περιεχομένου του, ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, σήματα κατατεθέντα και άλλους νόμους σχετικούς με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στο πλαίσιο της παρούσας ή άλλης συμφωνίας με την adidas, κανένα τμήμα ή στοιχείο του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου του δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο. Ο Ιστότοπος, το Περιεχόμενό του και όλα τα συναφή δικαιώματα παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της Adidas AG, των θυγατρικών της εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων της, εκτός αν ρητώς άλλως συμφωνηθεί. Με την επιφύλαξη παντός σχετικού δικαιώματος.

3.2 Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το Περιεχόμενο είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της adidas AG, των θυγατρικών της εταιριών ή των δικαιοπαρόχων της, κατά περίπτωση. Εκτός των περιπτώσεων όπου υποδεικνύεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα έγγραφα εντός του Ιστοτόπου, έχετε την άδεια να βλέπετε, να παίζετε, να εκτυπώνετε και να κατεβάζετε Περιεχόμενο που βρήκατε στον Ιστότοπο μόνο για προσωπικούς, ενημερωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά και δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μεταδώσετε, να προβάλετε, να εκτελέσετε, να αναπαραγάγετε, να δημοσιεύσετε, να αδειοδοτήσετε, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από, να μεταφέρετε ή να πωλήσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε Περιεχομένου χωρίς να έχετε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεση της adidas. Για τους σκοπούς των παρόντων όρων απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστών. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας από Περιεχόμενο που βρήκατε στον Ιστότοπο.

Σε περίπτωση που κατεβάσετε λογισμικό (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προγραμμάτων προφύλαξης οθόνης [screensavers], εφαρμογών έξυπνων τηλεφώνων, εικονιδίων, βίντεο και φόντων επιφανείας εργασίας [wallpapers]) από τον Ιστότοπο, για το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αρχείων, εικόνων που ενσωματώνονται στο ή παράγονται από το λογισμικό, καθώς και δεδομένα που συνοδεύουν το λογισμικό (συλλογικά, το «Λογισμικό»), η adidas σας παρέχει την άδεια χρήσης. Η adidas δεν σας μεταβιβάζει τον τίτλο του λογισμικού. Είστε ιδιοκτήτης του μέσου στο οποίο έχει καταγραφεί το Λογισμικό, αλλά η adidas διατηρεί τον πλήρη τίτλο κυριότητας του Λογισμικού, και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας απ' αυτού. Δεν επιτρέπεται να αναδιανείμετε, να πωλήσετε, να απομεταγλωττίσετε, να αντιστρέψετε μηχανικώς, να αποσυναρμολογήσετε ή να μετατρέψετε με άλλο τρόπο το Λογισμικό σε μορφή αναγνώσιμη από τον άνθρωπο.

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, λογότυπα και εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται σε προϊόντα του Ομίλου adidas, συσκευασίες προϊόντων και/ή στον Ιστότοπο, είτε είναι καταχωρημένα, είτε όχι (τα «Εμπορικά Σήματα») παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της adidas AG, των θυγατρικών της εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων της (ανάλογα με την περίπτωση) και προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συνθήκες περί εμπορικών σημάτων. Δεν επιτρέπεται η χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση, ανάρτηση, μετάδοση, διανομή ή τροποποίηση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης ή της προβολής που αφορά τη διανομή υλικού του Ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της adidas. Η χρήση οποιουδήποτε από τα Εμπορικά Σήματα σε οποιοδήποτε άλλο ιστότοπο ή δικτυακό περιβάλλον υπολογιστών, για παράδειγμα η αποθήκευση ή αναπαραγωγή (μέρους) του Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε εξωτερικό ιστότοπο του Διαδικτύου ή η δημιουργία συνδέσμων, υπερκειμένων, συνδέσμων ή βαθέων ζεύξεων μεταξύ του Ιστοτόπου και κάθε άλλο ιστότοπο του Διαδικτύου, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της adidas.

3.3 Δήλωση περί εγγυήσεων

Ο Ιστότοπος και το Περιεχόμενο είναι δωρεάν και παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν καμία συμβουλή.

Η adidas δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι οι πληροφορίες και/ή οι διευκολύνσεις που περιέχονται στον Ιστότοπο είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που καθιστά τον Ιστότοπο διαθέσιμο είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Επιπλέον, η adidas δεν θα παρέχει συγκεκριμένες υποδομές πληροφορικής ή συγκεκριμένη συνδεσιμότητα. Έτσι η adidas δεν μπορεί να δηλώσει ή να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος θα λειτουργεί αδιάλειπτα ή χωρίς σφάλματα. Η adidas δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου του Ιστοτόπου από την άποψη της ορθότητας, της ακρίβειας, της επάρκειας, της χρησιμότητας, της εγκαιρότητας, της αξιοπιστίας ή κατ' άλλο τρόπο, σε κάθε περίπτωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

3.4 Περιορισμός ευθύνης

Η χρήση του Ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η adidas, ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, στελέχη, διευθυντές, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντιπροσώπους της ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του Ιστοτόπου θα φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες ζημίες που προκύπτουν από την χρήση, ή την αδυναμία χρήσης, του Περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή ατέλειες των πληροφοριών του Ιστοτόπου, ή την απόδοση των προϊόντων ή [ζημιών] που με άλλο τρόπο προκύπτουν από ή σχετίζονται με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, ακόμη και αν η adidas έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα οποιωνδήποτε τέτοιων ζημιών.

3.5 Σύνδεσμοι προς τρίτα μέρη

Για τη διευκόλυνσή σας και για τη βελτίωση της χρήσης του Ιστοτόπου, μπορεί να παρέχονται από καιρό εις καιρόν σύνδεσμοι προς ιστοτόπους που ανήκουν σε και ελέγχονται από τρίτα μέρη. Αυτοί οι σύνδεσμοι σας μεταφέρουν εκτός των υπηρεσιών της adidas και εκτός του Ιστοτόπου της και βρίσκονται πέραν του ελέγχου της adidas. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους προς εταίρους που μπορούν να χρησιμοποιούν τα Εμπορικά Σήματα ως μέρος μιας συμφωνίας από κοινού προωθήσεως εμπορικού σήματος (co-branding). Οι ιστότοποι με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε έχουν τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η adidas δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των ιστοτόπων. Επομένως, επισκέπτεσθε / αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστοτόπους εξ' ολοκλήρου με δική σας ευθύνη.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτοί οι άλλοι ιστότοποι μπορούν να στείλουν τα δικά τους cookies στους χρήστες, να συλλέγουν δεδομένα ή να ζητούν προσωπικές πληροφορίες, και επομένως σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους χρήσης και/ή τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστοτόπους πριν την χρήση τους.

3.6 Κατάχρηση του Ιστοτόπου

Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να αναρτήσετε ή να μεταδώσετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (όπως ορίζεται παρακάτω) το οποίο παραβιάζει ή μπορεί να παραβιάσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή που είναι απειλητικό, ψευδές, παραπλανητικό, εμπρηστικό, δυσφημιστικό, επεμβατικό στην ιδιωτική ζωή, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, προκαλεί διακρίσεις, είναι παράνομο ή που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που θα θεωρούνταν ποινικό αδίκημα, θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους ή που διαφορετικά μπορεί να επιφέρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει οποιοδήποτε νόμο. Η adidas μπορεί να αρνηθεί την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες η adidas πιστεύει ότι η χρήση του Ιστοτόπου παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου και/ή τους ισχύοντες νόμους.

Απαγορεύεται επίσης η χρήση του Ιστοτόπου για διαφήμιση ή για οποιαδήποτε προσέλκυση πελατών.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, ρομπότ, crawler, αράχνη, page scraper ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο μέσο ή συσκευή για (α) απόκτηση πρόσβασης, αντιγραφή, επηρεασμό ή για την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους του Ιστοτόπου ή του περιεχομένου του ή για την παράκαμψη της δομής ή της εμφάνισης του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου του ή (β) να παρεμβαίνει στη λειτουργία του Ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται στον Ιστότοπο ή να παρεμβαίνει ή να επηρεάζει τη χρήση του Ιστοτόπου από οποιοδήποτε άτομο ή για να διευκολύνει κάθε τρίτο να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν στον Ιστότοπο.

Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ή χαρακτηριστικό του Ιστοτόπου ή οποιουδήποτε συστήματος που συνδέεται με τον Ιστότοπο μέσω πειρατείας, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης (password mining) ή άλλων παράνομων ή μη εξουσιοδοτημένων μέσων.

3.7 Περιεχόμενο παραγόμενο από χρήστες

Όλες οι γνώμες, παρατηρήσεις, σχόλια, έργα τέχνης, γραφικά, φωτογραφίες, σύνδεσμοι, ερωτήσεις, προτάσεις, πληροφορίες, βίντεο και άλλα υλικά (συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης Εξατομικευμένων Προϊόντων) που εσείς ή άλλοι χρήστες του Ιστοτόπου αναρτάτε στον Ιστότοπο ή μεταδίδετε μέσω του Ιστοτόπου («Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες») θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα. Ως εκ τούτου, η adidas, θα έχει το μη αποκλειστικό, άνευ πνευματικών δικαιωμάτων δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και γνωστοποίησης σε τρίτα μέρη οποιουδήποτε Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες για οποιονδήποτε σκοπό, με οποιοδήποτε μέσο και σε ολόκληρο τον κόσμο (χορήγηση άδειας). Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η adidas λειτουργεί μόνο ως παθητικό μέσο για τη διανομή του Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες και δεν φέρει καμία ευθύνη είτε προς εσάς είτε προς οποιονδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες. Η adidas δεν θα παρακολουθεί συνεχώς το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που δημοσιεύεται από εσάς και δεν θα μεσολαβεί μεταξύ των χρηστών, ούτε η adidas θα έχει την υποχρέωση να το πράξει. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, γνώμες, σχόλια, προτάσεις και άλλες πληροφορίες που εκφράζονται ή περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως εκείνες της adidas. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς του Περιεχομένου Παραγομένου από Χρήστες γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που αναρτάτε ή μεταδίδετε είναι πρωτότυπο για εσάς και δεν αντιγράφει το έργο οποιουδήποτε τρίτου ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους και δεν περιέχει δυσφημιστικές ή υποτιμητικές δηλώσεις. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την δυνατότητα να χορηγήσετε την άδεια, όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την adidas και τις θυγατρικές της εταιρείες και να τις διατηρήσετε απρόσβλητες έναντι όλων των εξόδων, δαπανών, ζημιών, απωλειών και υποχρεώσεων που υπέστησαν η adidas ή οι θυγατρικές της εταιρείες που σχετίζονται με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που αναρτήθηκε ή μεταδόθηκε από εσάς ή από άλλη χρήση σας του Ιστοτόπου.

Η adidas διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εμποδίσει ή να αφαιρέσει (εν όλω ή εν μέρει) οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες που αναρτάται ή μεταδίδεται από εσάς και το οποίο η adidas πιστεύει ότι δεν είναι σύμφωνο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου (συμπεριλαμβανομένων των υλικών που παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων), ή που είναι άλλως απαράδεκτο για την adidas

Συμφωνείτε να ειδοποιείτε άμεσα την adidas γραπτώς (δείτε στο «Πώς Να Επικοινωνήσετε Μαζί Μας» παρακάτω για λεπτομέρειες επικοινωνίας) για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ή άλλο Περιεχόμενο) το οποίο παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου. Συμφωνείτε να παρέχετε στην adidas επαρκείς πληροφορίες ώστε η adidas να μπορεί να διερευνήσει κατά πόσο το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες (ή άλλο Περιεχόμενο) παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου. Η adidas, συμφωνεί να καταβάλει καλόπιστες προσπάθειες για τη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών και η adidas θα το κάνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Ωστόσο, η adidas δεν εγγυάται και δεν δηλώνει ότι θα εμποδίσει ή θα αφαιρεί (εν όλω ή εν μέρει) τέτοιο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες ή άλλο Περιεχόμενο.

3.8 Μη ζητηθείσες ιδέες

Η adidas διατηρεί την πολιτική της μη αναθεώρησης ή αποδοχής οποιωνδήποτε υποβληθέντων και μη ζητηθέντων ιδεών, εφευρέσεων, σχεδίων και/ή άλλων υλικών που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της adidas (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, υποδημάτων, ενδυμάτων, αθλητικών ειδών και υπηρεσιών), είτε αποτελούνται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή κάτι άλλο (τα «Υλικά») από άτομα εκτός της adidas. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να αναρτάτε οποιαδήποτε Υλικά στον Ιστότοπο ή να τα στείλετε με e-mail ή με άλλο τρόπο στην adidas.


4. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.1 Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τον Ιστότοπο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις της adidas ή στην απίθανη περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο, παρακαλούμε να μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας πατώντας κλικ εδώ.

Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να μας γράψετε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση:

Customer Service

skr. poczt. Nr 10,

ul. Targowa 73,

Warsaw, 03-700

Poland

4.2 Προτεραιότητες

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas και οποιουδήποτε περιεχομένου περιέχεται σε άλλα μέρη του Ιστοτόπου ή σε συνδέσμους, υπερισχύουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις της adidas που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

4.3 Τροποποιήσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις της adidas

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή.

Η χρήση του παρόντος Ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε συμφωνία αγοράς εκτελείται μεταξύ εσάς και εμάς, θα υπόκειται στην έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas που ισχύουν κατά τη στιγμή που θα υποβάλετε την παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου ή την ημέρα που θα περιηγηθείτε σε αυτόν (κατά περίπτωση).

Παρακαλούμε ελέγχετε περιοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις της adidas για τυχόν αλλαγές.

4.4 Προστασία δεδομένων

Η adidas σέβεται πλήρως το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies, το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε, πώς και για ποιο σκοπό, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας και υπό ποιες συνθήκες αποκαλύπτουμε πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική για τα Cookies, τα οποίες έχουν ενσωματωθεί και αποτελούν μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas.

Με την υποβολή μιας παραγγελίας αγοράς συμφωνείτε και κατανοείτε ότι μπορούμε να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

4.5 Διαχωρισμός

Κάθε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas πρέπει να εκλαμβάνεται χωριστά και ανεξάρτητα από κάθε άλλη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη κριθεί άκυρη, ακυρώσιμη ή άλλως ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θεωρείται ότι είναι διαχωρίσιμη από και δεν θίγει την εκτελεστότητα οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas.

4.6 Υπεργολαβία και ανάθεση

Η adidas διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει υπεργολαβικά, να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει ή να ανανεώσει το σύνολο ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις της adidas. Δεν μπορείτε να συνάψετε υπεργολαβία, να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις σας στο πλαίσιο των Όρων και Προϋποθέσεων της adidas χωρίς την έγγραφη συναίνεσή μας.

4.7 Γεγονότα πέραν του ευλόγου ελέγχου

Η adidas δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης ή συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις μας, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της adidas, όταν η καθυστέρηση ή η αποτυχία οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία η οποία είναι πέραν του εύλογου ελέγχου της adidas.

4.8 Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι Όροι και Προϋποθέσεις της adidas θα διέπονται από το Ολλανδικό Δίκαιο. Το Ολλανδικό Δίκαιο εφαρμόζεται στη σύμβαση πώλησης, αποκλείοντας τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών (CISG). Αυτό δεν θίγει τα εφαρμοστέα υποχρεωτικά δικαιώματα σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας διαμονής σας.

Μπορείτε να προσφύγετε για οποιαδήποτε διαφορά, που μπορεί να προκύψει, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις - κατά τη διακριτική σας ευχέρεια - είτε στο αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, ή στο αρμόδιο δικαστήριο της χώρας συνήθους διαμονής σας, εάν αυτή η χώρα συνήθους διαμονής είναι κράτος μέλος της Ε.Ε., τα οποία δικαστήρια είναι – με τον αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου δικαστηρίου– αρμόδια για τη διευθέτηση οποιωνδήποτε εκ των διαφορών αυτών. Η adidas θα προσφύγει για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων στο αρμόδιο δικαστήριο της χώρας συνήθους διαμονής σας, εάν αυτή είναι κράτος μέλος της Ε.Ε. ή άλλως στο αρμόδιο δικαστήριο του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία.

4.9 Πληροφορίες σχετικά με τις μπαταρίες

Ορισμένα από τα Προϊόντα που πωλούνται από την adidas περιέχουν μπαταρίες

http://www.staging.adidas.nl/on/demandware.static/-/Sites-adidas-NL-Library/nl_NL/dwf47b9f50/crossed%20out%20wheelie%20bin%20symbol.pngΟι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες σημαίνονται σαφώς με το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Οι χημικές ονομασίες των αντίστοιχων επικίνδυνων ουσιών ενδέχεται να αναγράφονται κάτω από το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων. Ως παράδειγμα περιλαμβάνεται ο μόλυβδος (PB), το κάδμιο (CD) και ο υδράργυρος (Hg).

Παλαιές μπαταρίες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα. Αυτές μπορεί να παραδίδονται δωρεάν σε ένα δημόσιο σημείο συλλογής ή ένα κατάστημα. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τις αγορασμένες μπαταρίες και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (χωρίς τις συσκευές) αυτοπροσώπως στα γραφεία μας. Παρακαλούμε μην στέλνετε μπαταρίες ταχυδρομικώς.

Έκδοση Αυγούστου 2017

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

Προς

adidas Hellas A.E.
c/o adidas Customer Service,
Returns department,
skr. poczt. Nr 10,

ul. Targowa 73,

Warsaw, 03-700

Poland

Εγώ/Εμείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με το παρόν ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε από την σύμβασή μου/μας πώλησης των ακόλουθων προϊόντων:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις*/ που παρελήφθη(-σαν) στις*:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Όνομα καταναλωτή(-τών) και αριθμός παραγγελίας:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Ημερομηνία/Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.